Mou-te en bici, davant la proposta de la creació de les Zones de Baixes Emissions a Girona, mitjançant la presentació de les següents consideracions vol posicionar-se activament amb la voluntat de contribuir a que la ciutat de Girona i el seu nucli urbà experimentin una progressiva reducció de la contaminació ambiental i acústica, que afecta en certa mesura el benestar dels seus residents.

Malgrat que la ZBE potser no és l’instrument únic ni perfecte per reduir la contaminació atmosfèrica i el volum de vehicles dins de la ciutat i atès que la normativa aplicable dificulta la posta en marxa d’altres propostes, volem aprofitar aquesta oportunitat per tal que tingueu en consideració les propostes següents.

1.- Prioritzar l’establiment de pàrquings dissuasius a les entrades de la ciutat i municipis veïns que quedaran afectats per la implantació de la ZBE, de manera que es pugui crear un canvi qualitatiu cap una autèntica mobilitat sostenible a mitjà i llarg termini, tant en el terme municipal de Girona com en el de la seva àrea urbana.

2.- Modificar i ampliar les línies de transport públic urbà i metropolità per tal que uneixin aquests pàrquings i entrades a la ciutat amb el centre urbà, els edificis i institucions públiques (universitat, centres d’ensenyament, administracions públiques, etc.) els barris i les zones de la ciutat més congestionades i amb problemes d’aparcament.

3.- Obrir noves estacions del servei municipal de Girocleta i creació d’estacionaments de bicicletes dels propis usuaris en els pàrquings dissuasius. L’augment de l’eficiència en el transport públic, conjuntament amb la millora de les infraestructures ciclistes és essencial per reduir la contaminació atmosfèrica i augmentar l’eficiència energètica.

4.- Aprofitar la redacció i aprovació de la nova ordenança de la ZBE per a modificar les ordenances de mobilitat i circulació. I, si s’escau, unificar-la en una ordenança conjunta de mobilitat i contaminació ambiental.

5.- Introduir sistemes de control i mesura de la contaminació acústica. Les ZBE contribueixen tant a la reducció de la contaminació atmosfèrica com a la contaminació acústica. No obstant això, per saber si la reducció del trànsit comporta una disminució del soroll cal la implementació dels corresponents estudis acústics.

6.- Incloure a l’estudi i projecte del carrer de Barcelona les propostes que presentem en l’annex d’aquest document referides al creuament de la ciutat pel carrer de Barcelona i la Rda. Ferran Puig

7.- Establir un calendari d’implantació progressiva de l’ordenança de ZBE per zones, amb un calendari públic i conegut, amb assajos i comunicacions prèvies als ciutadans sense denúncia fins al tercer avís durant el primer any.