DdG – LLORET DE MAR – DAVID JIMÉNEZ

També proposa habilitar 15 nous aparcaments per a bicicletes i la possible connexió amb Vidreres i Tossa

Lloret de Mar projecta millorar els desplaçaments en bicicleta al municipi a través de la creació de 16.316 metres de carril bici. Aquesta és una de les sis propostes del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) en aquesta matèria per fomentar l’ús de la bicicleta i millorar les rutes i itineraris actuals.

El PMUS considera que Lloret “es configura com una ciutat amb gran potencial ciclista, també per els turistes”, per la seva “caracterització urbana, amb un nucli dens i compacte, on tot és a prop, amb un clima mediterrani i un relleu, en general, suau”. Tot i això, remarca que la bicicleta és un mitjà “infrautilitzat”. “A moltes ciutats europees un 25% dels desplaçaments interns es fan en aquest mitjà de transport” però a Lloret representen només l’1%.

Per fomentar el seu ús, el PMUS considera que els ajuntaments poden incidir-hi a través de diverses mesures. La primera, ampliar la xarxa ciclista i millorar-ne l’existent. Així, proposa ampliar 16.316 metres nous, dels quals 9.577 serien en carril bici segregat que passi per la calçada amb separadors físics de cautxú i 6.739 metres d’itinerari preferent per a ciclistes (no segregat). Aquestes xifres se sumarien als actuals 6.582 metres de carril bici, amb una oferta total de 21.988 metres. El costat d’ampliar la xarxa seria en conjunt d’1,6 milions d’euros. Cal recordar, però, que el PMUS fixa els objectius fins a l’any 2024.

El Pla també estableix els criteris i la definició de la xarxa. Per exemple, la planificació dels nous trams (veure plànol adjunt) busca “la màxima connectivitat, rapidesa i comoditat entre les diferents àrees ambientals a partir dels itineraris ja existents”. També diferencia els espais on les bicicletes han de conviure en vies amb molts vehicles o en trams tranquils i especifica que la xarxa de bicicletes “ha de cobrir els principals centres d’atracció de la ciutat”, com equipaments culturals, esportius, hospitals, edificis públics… Alhora, el PMUS veu indispensable una “bona senyalització”, no només per als ciclistes, sinó pels conductors i vianants, perquè “coneguin quin espai del carrer està reservat” a cadascú i detalla la tipologia i dimensions dels carrils bici.

D’altra banda, amb el futur carril bus projectat a l’avinguda entre Blanes i Lloret, el Pla recomana que el carril bici que també s’hi ha previst sigui “bidireccional” i proposa estudiar la connexió ciclista de Lloret amb Tossa i Vidreres amb un “carril bici bidireccional segregat en calçada”. El cost d’aquesta part seria de 306.250 euros.

De la mateixa manera que es proposa ampliar la xarxa de carrils bici, també es recomana habilitar 15 nous aparcaments (veure plànol adjunt), prop dels equipaments més importants i de les parades de transport públic així com mesures per evitar els robatoris. El cost de tot plegat seria de 8.625 €.

Una de les idees que el Pla de Mobilitat considera que s’hauria de tractar és la possible creació d’un sistema de lloguer públic de bicicletes. En aquest cas, recomana “estudiar-ne la viabilitat” (estudi que costaria 5.000 euros) per impulsar el sistema de “préstec de bicis públiques amb un sistema automàtic informatitzat”, com el Bicing de Barcelona, o la Girocleta a Girona. A través d’una targeta, els usuaris utilitzarien la bicilecta estacionada en un aparcament públic i disposarien d’un temps per utilitzar-la, podent-la deixar en qualsevol altre punt habilitat del municipi. L’objectiu, “millorar la qualitat de vida a les ciutats”.

Finalment, el Pla de Mobilitat considera que s’hauria de promocionar el “registre municipal de bicicletes” per “obtenir una bona base de dades de propietaris i bicicletes”, fet que permetria a l’Ajuntament fer una millor “planificació de polítiques de mobilitat”. El Pla també preveu realitzar campanyes d’educació i promoció de la bicicleta i assignar un responsable dins l’Ajuntament.