27012015

El Punt Avui – BARCELONAMARTA CIÉRCOLES

450.000 catalans fan servir la bici en els seus desplaçaments diaris
Salut i respecte pel medi són els punts forts del ciclisme, i la seguretat n’és l’assignatura pendent

L’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual en els trajectes quotidians es manté estable a Catalunya malgrat el descens de desplaçaments diaris que en els darrers anys ha provocat la crisi econòmica. Segons el Baròmetre de la Bicicleta corresponent a l’any passat –que ahir va fer públic el Departament de Territori i Sostenibilitat–, 450.000 catalans (7,3% de la població) fan servir la bicicleta diàriament o gairebé. Aquesta xifra d’usuaris de cada dia coincideix amb la que ja va reflectir el baròmetre del 2011, però, segons el director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Xavier Flores, això significa que l’ús de la bici s’ha mantingut, en un context en què altres mitjans de transport han perdut usuaris en algun moment o altre.

En qualsevol cas, el 7,3% d’usuaris diaris de la bicicleta representen, percentualment, gairebé el doble del 4% que es va registrar l’any 2006, quan es va fer el primer baròmetre (el percentatge màxim es va assolir l’any 2012, quan va ser del 8,3%). La majoria d’aquestes persones utilitzen la bici per fer desplaçaments a la feina o al centre d’estudis. Entre tots, sumen 150 milions de desplaçaments anuals, un volum equiparable al que mouen els serveis de rodalies metropolitanes, segons va destacar Flores.

Però més enllà dels que agafen la bici pràcticament cada dia, hi ha molts més ciutadans que la fan servir amb relativa freqüència. El 56,8% dels catalans (5,5 milions de persones) disposen d’una bicicleta per a ús personal i, d’aquests, 2,8 milions (44,5% de la població)
la fan servir almenys de tant en tant. El 63,7% d’aquests usuaris són homes, dels quals, un de cada tres té entre 25 i 39 anys. El 73,4% dels usuaris de la bicicleta tenen un nivell d’estudis mitjà o alt i la majoria estudien o treballen. Segons Flores, no hi ha diferències significatives en funció de la dimensió dels diferents municipis, a excepció de Barcelona, on l’ús diari és més accentuat.

Sis-centes enquestes

El Baròmetre de la Bicicleta 2014 s’ha basat en enquestes telefòniques efectuades a 600 persones. A banda de la freqüència en l’ús, l’enquesta també reflecteix el tipus de desplaçaments per als quals s’utilitza més la bicicleta. L’ús més habitual són els passejos associats al lleure, amb trajectes de 9,7 quilòmetres de mitjana amb una freqüència setmanal o mensual.

L’esport és el segon ús més freqüent que els catalans fan de la bici (36,3%), ja sigui en rutes per carretera o amb la modalitat BTT. Aquesta darrera opció està a hores d’ara més estesa que no pas la bici de carretera, una afició que, tradicionalment, ha tingut molt d’arrelament a Catalunya. La majoria dels que fan esport amb la bici surten un cop per setmana i recorren entre 20 i 30 quilòmetres de mitjana.

El tercer lloc l’ocupen els desplaçaments diaris (27,3), que acostumen a ser d’entre 2 i 4,5 quilòmetres. Finalment, una modalitat d’ús que mostra una tendència a l’alça és el cicloturisme, amb un 12% d’usuaris de la bici que l’han practicat.

Segons Flores, l’ús de la bicicleta a Catalunya “no ha tocat sostre”, sobretot pel que fa a la mobilitat quotidiana. Ara bé, incrementar el nombre d’usuaris depèn de millores en la seguretat del trànsit i de la dotació d’infraestructures que facilitin l’ús de la bici (aparcaments, habilitació de les vies, pavimentació, etc.). Aquests dos inconvenients són els més citats per la població a l’hora de destacar les barreres que topen amb l’ús de la bici. Per contra, els principals avantatges són la salut, el respecte pel medi ambient, l’economia, la rapidesa i agilitat del mitjà i el factor oci i diversió.

Entre els motius que alguns ciutadans esgrimeixen per no fer ús (o un ús més intensiu) de la bici, la manca de seguretat del trànsit i la por apareix en el 5% de les respostes. De fet, el grau de suport que la població mostra davant l’ús de la bicicleta és àmpliament majoritari. El 92,3% dels enquestats consideren que les administracions han de promoure’l molt o bastant, mentre que el 86,2% es mostren partidaris d’adequar espais reservats per
a les bicicletes als transports públics.

LES XIFRES

150 milions de desplaçaments anuals fan els usuaris diaris de bici. El mateix volum que
a rodalies metropolitanes.
92 per cent dels ciutadans es mostren partidaris que les administracions promoguin l’ús de la bicicleta.

Senyalització i transport gratuït

La convivència entre bicicletes, vianants i vehicles motoritzats continua sent un dels principals reptes per garantir la seguretat. A poc a poc, es van introduint mesures per millorar aquesta convivència: des de la creació de carrils bici a la integració d’aquests carrils en trams de carreteres (com la connexió entre Vila-seca i la platja de la Pineda). A més, des de Territori continuarà la senyalització de les carreteres on es registra un ús més intensiu de bicicletes per recordar als conductors que cal mantenir una distància d’1,5 quilòmetres a l’hora de superar un ciclista (en aquests casos està permès envair el carril contrari en condicions de seguretat, fins i tot amb línia contínua).

D’altra banda, des de l’1 de gener tots els serveis d’autobusos interurbans concessionats per la Generalitat poden transportar bicis de manera gratuïta a la bodega –els trens de rodalies també permeten aquest transport–.