DdG – OLOT

Ha de resoldre l’ordre circulatori que suposarà l’entrada en servei del
nou hospital de la ciutat

L’Ajuntament d’Olot, fa pocs dies, va aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació dels treballs de redacció del Pla de Mobilitat Urbana d’Olot. També va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques. El pressupost bàsic de licitació del Pla és de 47.190 euros. El nou pla ha de servir per resoldre els dos grans impactes previstos per la circulació olotina. El primer i més immediat és la posada en servei de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa prevista pel voltant del 15 de setembre i la segona és la variant d’Olot, la qual té una esperança d’execució inconcreta i llunyana.
L’entrada en servei de l’Hospital comportarà la creació de noves línies d’autobusos, l’ubicació d’una parada de taxis davant del centre mèdic. També, es preveu un augment de trànsit per la carretera de Sant Joan de les Abadesses.
Pel que fa a l’impacte de la variant, la previsió és que suposi una reducció important dels vehicles que circulen pel centre d’Olot, sobretot pel vial Sant Jordi. Actualment, aquesta via ha d’estar sotmesa a reparacions freqüents per causa de l’elevat nombre de conductors que el fan servir com a travessa.
El Pla de Mobilitat actual data del 2008i ha estat complementat en diferents ocasions per tal de resoldre els principals problemes de la circulació a Olot. Una de les primers accions va sorgir d’un consell ciutadà assessor en temes de mobilitat. Aquesta assemblea formada per persones implicades en la mobilitat va aconsellar en tant que primer objectiu la pacificació del trànsit.
Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament ha dut a terme accions de control de les zones més conflictives. Primer, la Policia Municipal hi va posar sensors de mitjanes de velocitat, després indicadors i finalment el radar fixe que fotografia i serveix per documentar les sancions.
D’altres problemes exposats pels veïns en programes radifònics de participació ciutadana són llargues esperes semafòriques per als vianants i trànsit de bicicletes per damunt de les voreres del passeig de Barcelona.
Les bicicletes són un dels problemes de resolució més complicada. L’Ajuntament, a través de vies verdes, ha concretat un carril bici que pràcticament voreja el nucli urbà d’Olot fins arribar a la carretera de Sant Joan de les Abadesses. El problema està en el fet que és molt difícil marcar un carril bici que passi pel centre. Això fa que hi hagi gent que faci ús de les voreres i, a vegades, entri en conflicte amb els vianants.