Consulta pública de la redacció del Pla de Mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona

Aquest Pla de Mobilitat supramunicipal afecta el municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix

1. Requisits de qualitat, seguretat i uniformitat als carrils bici.

Que el pla incorpori uns requisits de qualitat, seguretat i uniformitat a tots els carrils bici que es projectin. Entre d’altres, caldria fixar una amplada mínima, que sigui construït a la calçada i, que es garanteixi la prioritat i seguretat de les bicicletes als passos ciclistes.

2. Que es creïn protocols per protegir els usuaris de la bicicleta i VMP

Que les diverses ordenances municipals i protocols de les policies municipals incloguin una protecció especial als usuaris de la bicicleta en la línia del protocol antiassetjament a ciclistes i VMP de la policia municipal de Terrassa.

3. Que es tingui en compte els representants dels usuaris

Que els representats dels usuaris se’ls tingui en compte en totes les fases del pla i estiguin informats de primera mà. És especialment important que puguin participar a les reunions tècniques on es concretin els projectes per tal de poder mostrar el seu punt de vista.

4. Sobre el model de mobilitat

Que el pla incideixi en el model de mobilitat sostenible, promovent els mitjans actius (a peu i en bicicleta) o col·lectius (transport públic) i penalitzant els altres mitjans. No es tracta només d’ampliar voreres, afegir carrils bici o carrils bus sinó que cal procurar que aquests itineraris siguin realment avantatjosos pels seus usuaris respecte els altres mitjans de transport.

5. Que es garanteixi la intermodalitat bici-bus

Que es garanteixi la intermodalitat Bici-Bus a tota l’àrea metropolitana i hi hagi aparcaments de bicicleta (U invertida) a prop de totes les parades.