Propostes de l’Associació Mou-te en Bici per a la mobilitat Post-Covid 19 i Pro-ODS 2030 a Cassà:

El nostre objectiu és promocionar l’ús de la bici al poble, cosa que té a veure amb molts dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (…de fet, quasi que podeu fer una relació més exhaustiva vosaltres que nosaltres de la relació que hi ha entre la bici i els ODS).

En relació al desenvolupament de la reunió d’ahir, des del nostre punt de vista, hi ha 2 nivells d’actuació a Cassà pel que fa a l’ús de la bicicleta:

a) Nivell d’ACTUACIÓ IMMEDIATA, que té a veure amb la FACILITACIÓ de l’ús actual de la bici.

 1. Carril bici que va del Mercadona a la carretera de Girona: pintar-lo bé (adecentar-lo) i rebaixar les arestes de les llambordes que permeten travessar els carrers que s’hi encreuen.
 2. Carril bici Via Verda de Girona a Sant Feliu de Guíxols: és molt perillós per als ciclistes en l’estat actual: cal DELIMITAR-LO BÉ i AÏLLAR-LO DELS COTXES, i, a més cal URGENTMENT pintar-lo. Massa sovint (com que NO ES VEU LA SEVA TRAÇA) furgonetes, cotxes i camions envaeixen perillosament l’espai dels ciclistes.
 3. Carril Bici Via Verda de Girona a Sant Feliu de Guíxols a nivell de la RODONA DE LA CARRETERA DE CALDES: pintar i assenyalar bé el traçat, que ara és MOLT PERILLÓS, i fer-ho en el sentit que nosaltres vàrem proposar a l’ajuntament el dia 7 d’octubre (Número de registre: E2021008063 /Data i hora: 07/10/2021 13:03:24) i que encara ningú de l’ajuntament ens ha respost [posem l’escrit entrat a l’ajuntament annex al final d’aquest document]
 4. Pas de vianants d’accés al CAPRABO: cal REBAIXAR les llambordes que delimiten l’aparcament per tal de fer-les assequibles al pas de bicicletes.
 5. Pacificació del trànsit al poble: POSAR CARTELLS DE 30 Km/h de velocitat màxima, que és la normativa de circulació actual.
  a6. Les bicicletes i patinets haurien de poder circular en tots els carrers del poble en els dos sentits de circulació, però, mentre no es faci una campanya informativa general als vilatans, cal vigilar el pas de mainada amb bicicleta i patinet en sentit contrari de circulació en el carrer del pont d’en barril, que és molt estret.

b) Nivell d’actuació a CURT TERMINI (un mes a tot estirar, donat l’endarreriment horrorós que portem) que consisteixi a PROMOURE LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT al poble. Per aconseguir-ho totes les regidories s’haurien de COORDINAR per tal de DONAR VISIBILITAT A LA BICICLETA DINS DEL POBLE com a vehicle senzill, pràctic, còmode, segur i útil. Amb això s’aconseguiria no només la pacificació del trànsit sinó també contrarestar les crisis climàtica sanitària i econòmica que afecten els ciutadans.

 1. ORDENAR el trànsit dins del municipi, ampliant les voreres en els llocs possibles o retirant espai de circulació o d’estacionament de cotxes, per tal d’afavorir la mobilitat amb bicicleta.
 2. EXPLICAR (mitjançant una campanya informativa) que la bici és un vehicle de transport PRÀCTIC per a un desplaçament SALUDABLE, ECOLÒGIC i ECONÒMIC que, a més, és autoritzat i recomanat per lluitar contra la Covid-19. En aquesta campanya hi podrien col·laborar moltes de les associacions del poble.
 3. CREAR més espais d’aparcament segur per a bicicletes a les zones amb més afluència de gent o en les zones més comercials. O bé que es proposi i es faciliti als comerços (UNIÓ DE BOTIGUERS, etc) d’instal·lar aparcaments de bicis ran mateix de les seves portes. Els comerços que s’hi adhereixin podrien pagar la meitat del cost de l’aparcabicis, i l’ajuntament podria fer-se càrrec de l’altra meitat del cost i de la col·locació per part de la brigada municipal (per exemple).
 4. PROMOURE el repartiment de paquets i productes amb bicicleta per tal de descongestionar el poble de camions o furgonetes. En aquest sentit, es podria crear un “HUB” de distribució de paqueteria a la INECSA on els repartidors haurien de descarregar els paquets, i s’hauria de RESTRINGIR la circulació de furgonetes i camions pel casc urbà.
 5. COMPRAR UNA O DUES BICICLETES ELÈCTRIQUES per a ús normal i habitual de la POLICIA MUNICIPAL. D’aquesta manera es donaria visibilitat a la utilitat quotidiana de la bicicleta per a tot tipus de tasques. Ja hi ha una d’aquestes bicicletes per al personal administratiu de l’ajuntament, però veure els municipals circulant amb bicicleta reforçaria el pla de pacificació del trànsit de Cassà.
 6. TALLAR l’accés dels cotxes als carrers on hi ha les portes d’entrada als centres educatius a les hores d’entrada i sortida dels alumnes. Que es deixi que siguin només aquells pares que acompanyin els fills a peu o amb bici els que puguin arribar fins a la porta.
 7. FOMENTAR EL DESPLAÇAMENT DELS ALUMNES o dels pares/mares que els acompanyen des de casa fins als centres educatius respectius amb bicicleta, i treballar coordinadament amb els centres perquè disposin d’un aparcament segur per a les bicicletes dels alumnes. En això hi ha assegurada la participació dels centres educatius, que ja han manifestat la voluntat de col·laborar.
 8. ESTABLIR un pla d’ajuts a l’emprenedoria per ampliar els serveis dels tallers de reparació de bicicletes, sigui col·laborant amb els tallers actuals o promovent l’establiment de nous tallers.
 9. ELABORAR un pla d’ajuts econòmics per incentivar la compra de bicicletes.
 10. PREMIAR els treballadors de l’ajuntament que es desplacin al seu lloc de treball pedalant. [Atenció: d’això n’hi ha exemples d’aplicació a França (on es paga 0,25 €/km recorregut per desplaçament a la feina), Bèlgica (0,22 €/km), Holanda (0,19 €/km) o Bari (Itàlia, 0,20 €/Km)]
 11. PROPOSAR A LES EMPRESES DE CASSÀ I COL·LABORAR AMB ELLES EN UN PLA PER PREMIAR els treballadors que decideixin desplaçar-se al lloc de treball pedalant. [Atenció: l’empresa Liberty Seguros, a l’estat espanyol, ja arriba a pagar 0,37 €/Km als treballadors que van fins a l’empresa amb bicicleta].

C) Hi ha, a més, una altra actuació important de cares a concretar accions relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible:

 1. ADHERIR-SE I PARTICIPAR EN el PLA DE MOBILITAT SUPRAMUNICIPAL de Girona, que actualment arriba, només fins a Llambilles (https://moutenbici.org/propostes-de-mou-te-al-pla-de-mobilitat-urbana-sostenible-supramunicipal-de-girona/). Cal reforçar les línies de busos entre Cassà i Girona i els carrils bici intermunicipals. Això podria complementar els aparcaments dissuasius que es fessin a Girona, amb la finalitat d’aconseguir un TRÀNSIT DE COTXES MÉS REDUÏT A LES CARRETERes i un augment de la circulació ciclista, que permet els DESPLAÇAMENTS ”DE PORTA A PORTA”, que són molt més còmodes i contribueixen a pacificar el trànsit a l’interior de la ciutat i dels pobles.

Des de Mou-te en bici ens oferim per col·laborar en aquestes tasques.

Documents relacionats

DOCUMENT entrat a l ‘ajuntament SOBRE LA SENYALITZACIÓ DEFICIENT del CARRIL BICI Via Verda Girona-Sant Feliu de Guíxols en la Rodona de la carretera Cassà-Caldes de Malavella.